הפודקסטים שלנו

תנאי שימוש ומדיניות רכישה

תנאי שימוש

עדכון אחרון: 31/03/2024

הגלישה והשימוש באתר הנם בכפוף לעמידה בתנאי השימוש לפי תקנון זה:

הגלישה והשימוש באתר הנם אך ורק בכפוף לעמידה בכל תנאי השימוש לפי תקנון זה:

כללי

תקנון זה מפרט את תנאי השימוש המחייבים באתר אול אין הבית של הפודקסטים ובכלהפלטפורמות הדיגיטליות השונות, לרבות רשתות חברתיות של אול אין, ניוזלטר וערוץ יוטיוב.

הפודקסטים וכלל התכנים המופיעים באתרים, ובכללם מידע מכל סוג לרבות תוכן כתוב, אודיו, וידאו, תמונות, כתבות תוכן, מאמרי דעה, איורים  וכן מוצרי אונליין שונים ושירותים שונים שמוצעים באתר, ובכללם שירותים בתשלום (להלן: “השירותים”), הינם בבעלות מלאה של חברת אול אין/ או בבעלות גורמים העובדים עם חברת אול אין בשיתוף פעולה והתקבל אישור להשתמש בחומרים.

כניסה לאתר/ ניוזלטר

הצפייה/ האזנה/ שימוש בתכנים המועלים באתר הינם כמופרט להלן:

מנויים לא מזוהים אשר לא נרשמו באתר- נהנים מגישה חלקית לתכני אול אין השונים בהתאם להחלטת החברה.

מנויים- משתמשים אשר רכשו מנוי באתר, לאחד משלושת המסלולים המוצעים ולהם גישה רחבה לתכנים אונליין ואופליים בהתאם למפורט בכל אחד מהמסלולים בעת הרכישה. להלן לינק לעמוד פירוט המסלולים השונים:

כאן לשים לינק לעמוד המסלולים באתר

הרישום לאתר אול אין יעשה ע״י בחירת המסלול הרצוי, מילוי הפרטים הנדרשים בטופס המקוון לרבות פרטי התקשרות, פרטי אשראי וכל מידע שחברת אול אין תדרש לקבל מהמנוי על פי חוק.

הרישום לאתרים יהיה באופן הבא: המנוי יזין את הפרטים הנדרשים בטופס רישום מקוון המיועד לצורך כך, על-פי הוראות הרישום של חברת אול אין ו/או גורמים רלוונטיים אחרים, לרבות המנוי מתחייב לספק פרטים נכונים ומדויקים, ולעדכן את חברת אול אין מיידית בכל שינוי בפרטים שנמסרו על ידו בעת רכישת המנוי/ הרשמה לאתר.

לאחר קבלת הנתונים, תבצע חברת אול אין קליטה ואימות של הנתונים. ככל שהנתונים יימצאו תקינים יישלח לכתובת הדואר האלקטרוני שנתן המנוי בעת הרכישה מייל לאישור הפרטים ובהתאם תתאפשר למנוי הרשו הגישה לאתר ולתכנים בהתאם למסלול שבחר בעת הרכישה באמצעות פרטי הזיהוי, מספר הטלפון ו/או הסיסמה שנבחרה. במקרה שאול אין לא תקבל אישור לנכונות הפרטים, אזי אול אין רשאית לבטל באופן מיידי את הרישום. לידיעת המנוי, מסירת פרטים אישיים כוזבים בהקשר זה, לרבות ביחס לאמצעי תשלום, מהווה עבירה פלילית כאמור בחוק העונשין, התשל”ז-1977 והינה אסורה מכל וכל.

אול אין שומרת לעצמה את הזכות לבטל מנוי כזה או אחר מסיבות אשר גורמות נזק לחברה (גידופים ובריונות ברשתות/ נזקים באתר וכיוצא בזה).

התנאים השונים של המנויים מפורטים כאן:

מינוי לאול אין הינו לתקופה מתמשכת אלא אם צוין אחרת באחד או יותר מהמסלולים.

התשלומים יגבו בפעימה אחת עבור 12 חודשים קדימה.

ניתן לבטל את המנוי בכל עת. לא יבוצעו החזרים על המנוי ככל והמנוי נמצא עדיין בתוף 12 חודשי התקפות שלו. ביטול המנוי יעשה במייל מפורט ע״י המנוי. כ-30 יום לפני תום 12 החודשים, יקבל המנוי תזכורת לסיום תקופת החוזה ותינתן לו האפשרות לבחור שלא להמשיך עם המנוי ל12 חודשים נוספים. אול אין רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לעדכן את תעריף דמי המנוי ו/או את מבנה המינוי על פי שיקול דעתה הבלעדי, וליידע על כך את המנויים. המנוי יהיה רשאי להפסיק את הסכם המינוי שלו במועד עדכון התעריף או להמשיכו בתעריף החדש שיקבע ע״י חברת אול אין.

לעניין התשלום- המנוי פוטר את אול אין, לרבות נציגיה, עובדיה ומנהליה, מכל אחריות ו/או חבות הקשורה ו/או המתייחסת לרישום ו/או גביה ו/או סליקה אשר אינה מתבצעת ישירות על ידי חברת אול אין.

מנוי רשאי לסיים את המנוי בכל עת באמצעות מתן הודעה ברורה למייל: [email protected] או בדואר כתוב לכתובתינו נחל איילון, 37, תל אביב, 03-6561780.

אול אין תפסיק את המנוי תוך 2 ימים עסקים ובכל מקרה למנוי תינתן האפשרות להשתמש בו עד תום תקופת 12 חודשי המנוי.

פרטי המנוי

אול אין תהיה רשאית לעשות שימוש בפרטים שיימסרו על ידי המנוי לצורך רישומו לאתרים, לצורך מעקב פנימי ותקשורת עמו הנוגעת לאופן ואפשרויות השימוש השונות באתר ובתכניו. חברת אול אין תבצע אך ורק שימוש חוקי במידע שיתקבל מן המנויים בהתאם להוראות כל דין.

המנוי מאשר לאול אין למסור מידע ופרטים שמסר לה, במקרה של מיזוג פעילות אול אין עם גורם אחר בתנאי שיישמרו תנאי מסמך מדיניות הפרטיות, או בהתאם לדרישות הדין או הרשויות המוסמכות או מכוח צו שיפוטי, ללא כל צורך בהודעה מוקדמת או בקבלת הסכמה נוספת לכך מאת המנוי.

אול אין רשאית למסור כל מידע וכן את פרטיו האישיים של המנוי לרשויות מוסמכות או לצדדים שלישיים, במידה ועל פי שיקול דעתה, הנסיבות מצריכות זאת

אול אין רשאית להפעיל ולשלוח אל המנוי קובצי זיהוי, שיאפשרו לה לזהות את המחשב ממנו המנוי יוצר גישה אל מי מהאתרים (כגון קובצי Cookies) וכן להשתמש במידע המתקבל אצלה בעקבות כך, כמפורט במדיניות הפרטיות של אול אין ..

דיוור ומשלוח התראות

המנוי מסכים ומאשר כי פרטי כתובת/ות האימייל שיימסרו לחברה ו/או לאתרים על ידו, וכן פרטי זיהוי והתקשרות נוספים ישמשו את אול אין  לצורך דיוור תכנים שונים אל המנוי מאת האתרים אליהם נרשם המנוי, לרבות הטבות והצעות שיווקיות מאת אול אין. למנוי תהיה בכל זמן האפשרות להסיר עצמו מכל אחת מרשימות התפוצה של מסלולי הדיוור השונים, כמפורט על גבי כל הודעת דיוור, ולא תהא לו כל טענה כלפי אול אין בקשר לקבלת דיוור..

כללי השימוש באתרים

השימוש המותר בתכנים הוא שימוש אישי ופרטי בלבד. המנוי מתחייב, כי התכנים לא ישמשו אותו ו/או אחרים למטרות רווח ו/או למטרות מסחריות או עסקיות כלשהן ו/או באופן שעלול לפגוע בעסקי אול אין, ובכלל זה הצגת ו/או אחסון התכנים מחוץ לאתרים, לרבות אתרים אחרים ברשת האינטרנט או בכל מדיה אחרת. הנ״ל חל על כל סוג תוכן שהוא באתר לרבות סימנים מסחריים, תמונות, טקסטים, מאמרים, קבצי וידאו, קבצי אודיו וכו. על בעל המנוי שלא להעביר את פרטי הגישה למנוי לאנשים נוספים. הסיסמה הינה אישית וכל העברה שלה לאדם אחר שאינו המנוי הינה ניצול לרעה של המינוי ואול אין תהיה רשאית לחסום את המנוי במידה ויכנס אליו דרך מספר לא סביר של מכשירים אלקטרוניים.

.

 1. המנוי מתחייב כי לא יפר הוראות כל דין בקשר עם שימוש או גלישה באתר אול אין וכן לא ייעלה ו/או יפרסם באתר כל חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים, כל חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה או העלול לפגוע ברגשות הציבור ו/או כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, ו/או כל חומר בלתי חוקי, או חומר המעודד ו/או תומך ו/או מסייע בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל ו/או כל חומר המהווה לשון הרע

.

 1. המנוי מתחייב, שלא להשתמש באתר אול אין ו/או לפעול באתר בקשר עם הפעולות הבאות: מסירת סיסמאות ו/או פרטים אישיים ו/או אינטימיים אודות גולשים ו/או הטרדת גולשים, התחזות לאחר, עשיית פרסום ו/או קידום מכירות מסחריות, שימוש בשפה בוטה ו/או פוגענית, איסוף פרטים על מנויים אחרים, העתקת פרטים ו/או מודעות מתוך האתרים ופרסומם או הצגתם במקום אחר לצרכים מסחריים או באופן שעלול לפגוע בעסקי חברת אול אין, הצפת אתרים בהודעות חוזרות, קידום תכנים מלאכותי, שתילת קישורים לצורך קידום אתרים (seo), פרסום חומרים שקריים או מטעים

.

 1. המנוי מתחייב להימנע לחלוטין מכל ניסיון לאיסוף מידע על חברת אול אין, לרבות באמצעים טכנולוגיים, הפעלה או סיוע לפעולת יישום מחשב או כל אמצעי אחר שמטרתם סריקת ו/או העתקת ו/או אחזור ו/או כריית מידע, ובכלל זה הפעלת Web crawler, בוט או כל מניפולציה או אמצעי טכנולוגי אחר שנועד לאימון מכונה ו/או פעולת מערכות בינה מלאכותית. כמו כן מתחייב המנוי להימנע מביצוע ו/או גרימת שינוי כלשהו באיזה מהאתרים לרבות בתכני הגולשים, תכנים פרסומיים ואחרים, ובכלל זה שלא להתערב בקוד המקור של האתרים
 2. .
 3. המנוי מתחייב ליידע את חברת אול אין, באופן מיידי, על כל אפשרות לפגיעה במנויים ו/או בצדדים שלישיים ו/או הפרה קיימת או צפויה של הוראות הדין, עקב ו/או כתוצאה מפעולות המנוי או פעולות אחרות הידועות לו
 4. .
 5. המנוי מצהיר בזאת כי ידוע לו שאול אין רשאית לנקוט כנגד מנוי שיפר הוראות תקנון זה בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי דין, לרבות העברת פרטיו לצדדים שלישיים. .

הגבלות צד ג’ ביחס למנויי קצה של מכשירים אלחוטיים

 1. השירותים ו/או התכנים המוגשים למנויים בכל  המכשירים אלחוטיים, נועדו אך ורק לצפייה האישית של מנוי הקצה. כל שימוש אחר או הפצה מחדש של השירותים ו/או התכנים אסור בהחלט.
 2. מובהר כי חברת אול אין רשאית לאכוף איסור זה כנגד מנוייקצה, גם מכוח הודעה מאת צד שלישי רלוונטי (כמו “רויטרס” למשל) המתריע כי המנוי מפר את תנאי השימוש.
 3. 10.השימוש בתכנים ו/או הסתמכותו עליהם, הינם באחריותו הבלעדית של המנוי. .

תוכן גולשים

 1. 11.חברת אול אין, לפי שיקול דעתה, יכולה לאפשר למנויים, בכפוף לאיסורים ומגבלות על פי דין ועל פי תקנון זה, לפרסם תגובות, תכני גולשים, לרבות טקסטים, קישורים, קבצי אודיו, הקלטות, תמונות, צילומים, וידאו וכיו”ב לרבות במסגרת תכני האתרים, קהילות, פורומים, יומני רשת, בלוגים, פרסומים, לשלוח הודעות דואר אלקטרוני ומסרים אישיים (להלן: “תוכן גולשים“).
 2. 12.המנוי מתחייב ביחס לכל תוכן גולשים שהוא מעלה ו/או גורם להצגתו באיזה מהאתר כמו גם בכל דף אינטרנט הקשור לאתר, כי אין שום מגבלה חוקית ו/או חוזית ו/או אחרת המונעת ממנו להעלות ו/או לפרסם תכנים כאמור.
 3. 13.המנוי מתחייב בזאת לשאת במלוא האחריות לתוכן המועלה על ידו ו/או כל פרסום ו/או מסר ו/או קישור שפעל להעלאתם לאתר לרבות דף אינטרנט הקשור לאתר, לרבות בגין הוצאת לשון הרע ו/או פגיעה בפרטיות ו/או פגיעה בזכויות קנייניות ו/או חוזיות ו/או הפרת צו שיפוטי או כל דין אחר, והוא פוטר בזאת במפורש את חברת אול אין, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמה, בהווה ובעבר מכל אחריות ו/או חבות בקשר לכך.
 4. 14.המנוי מתחייב בזאת כי התוכן המועלה על ידו לאתרים, לרבות באמצעות תגובות לא יפר הוראות כל דין בקשר עם שימוש או גלישה באתרים וכן לא יפרסם באתרים כל מסר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים ו/או כל מסר שנועד להכפיש או לבזות, ובתוך כך דברי נאצה, הסתה, איומים, עוינות, הטרדה, גסות רוח וכדומה ו/או כל מסר גזעני או המעודד לאלימות ואפליה פסולה על בסיס גזע, צבע עור, עדה, מוצא, דת, אמונה, לאום, מין, נטייה מינית, נכות גופנית או נפשית, מחלה, השקפה פוליטית, עיסוק או מעמד סוציואקונומי ו/או כל מסר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה או העלול לפגוע ברגשות הציבור ו/או כל מסר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עמם ו/או כל מסר בלתי חוקי, או מסר המעודד ו/או תומך ו/או מסייע בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל ו/או כל מסר המהווה לשון הרע על אדם או פוגע בפרטיותו ו/או כל מסר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין ו/או כל מסר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981. למען הסר ספק מובהר כי האיסורים הנ”ל חלים כולם גם ביחס להעלאת קישורים לחומרים ו/או תכנים הפסולים כאמור.
 5. 15.המנוי מתחייב בזאת לפצות ו/או לשפות את חברת אול אין ו/או מי מטעמה ו/או עבורה, מיד עם דרישתם הראשונה, בגין כל נזק, פגיעה, הפסד, הוצאה, תשלום, אובדן רווחים, אובדן נתונים, אובדן יכולת שימוש, פגיעה במוניטין ובשם הטוב, שייגרמו להם, לרבות בגין שכ”ט עו”ד והוצאות משפטיות, עקב הפרת הוראות תקנון זה ו/או עקב כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה של צד שלישי, לרבות רשויות מוסמכות, הנוגעת לפעילות של ו/או של מי מטעמו באתריה הקבוצה, לרבות העלאת תוכן גולשים. אין בשיפוי כאמור כדי לגרוע מסעדי חברת אול אין על פי דין.
 6. 16.המנוי מצהיר בזאת כי ידוע לו שחברת אול אין, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמה, בהווה ובעבר אינם אחראים, בשום מקרה, לטיבו, מהימנותו, נכונותו, שלמותו, עדכניותו, חוקיותו ותפקודו, של תוכן גולשים, וכי הם כמובן גם אינם אחראים לכל הסתמכות שתתבצע ביחס לתוכן גולשים, כמו גם ביחס לתכנים כהגדרתם לעיל.
 7. 17.חברת אול אין רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להציב תנאים ו/או מגבלות ביחס לתוכן גולשים ו/או למחוק אותו על פי שיקול דעתה הבלעדי והמלא של חברת אול אין
 8. 18. , וזאת, בין היתר אך לא רק, בחלוף פרק זמן ו/או עקב חריגה ביחס לתנאי השימוש באתר. .
 9. 19.חברת אול אין, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לסרב לפרסם ו/או למחוק ו/או לערוך שינויים באופן מלא או חלקי, בתוכן גולשים ללא צורך בהסכמת המנוי או מתן הודעה מוקדמת למנוי, וזאת, בין היתר, עקב פגיעה ו/או חשש לפגיעה בהוראות תנאי השימוש באתר, הוראות הדין או בזכויות צדדים שלישיים ו/או עקב הוראה של רשויות מוסמכות ו/או מטעמים טכניים, לרבות שינויים טכנולוגיים, וזאת גם אם לא יישמרו גיבויים כלשהם לתוכן גולשים.
 10. 20.העלאת תוכן גולשים על ידי המנוי לאתר אול אין, מקנה לחברת אול אין ו/או למי מטעמה, באופן בלתי חוזר וללא תמורה, רישיון שימוש בלתי מוגבל בזמן בתוכן הנ”ל. .
 11. 21.העלאת תוכן גולשים לאתר אול אין אינה שוללת מבעלי זכויות היוצרים בתוכן גולשים את זכויותיהם בתוכן, אך מקנה כאמור לחברה רישיון שימוש חינם בתוכן, שאינו בלעדי
 12. 22..
 13. 23.שימוש בתוכן גולשים ייעשה תוך מתן קרדיט כמקובל לגבי סוג הפרסום ו/או המדיה בו יוצג תוכן גולשים כאמור, ככל שהדבר ניתן בנסיבות העניין. ככל שלמנוי תהיה השגה כלשהי ביחס לאי מתן קרדיט או מתן קרדיט שגוי או חסר, הרי שעליו לפנות ללא דיחוי לחברה בעניין זה כדי לאפשר את תיקון הקרדיט במידה והדבר אכן ראוי ואפשרי. תיקון קרדיט כאמור, תוך זמן סביר, יהיה בו כדי למצות את כל סעדי המנוי בעניין זה. .
 14. 24.חברת אול אין רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשלב באתרים פרסומות מסחריות ואחרות, אשר יתייחסו, במישרין או בעקיפין, לתוכן גולשים ואף יוצבו בצמוד או בסמוך לתוכן גולשים מבלי שתהא למנוי שהעלה את תוכן הגולשים הרלוונטי כל טענה או תביעה בקשר לכך, לרבות בדבר קבלת תמורה כלשהי.

אחריות מוגבלת

 1. 25.השירותים והתכנים באתרים ניתנים על בסיס “as available” וחברת אול אין אינה אחראית בכל צורה שהיא לזמינות האתרים ותוכנם במרשתת או בכל פלטפורמה אחרת ואינה מתחייבת כי השימוש בתכנים שבאתרים לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, יתקיים בבטחה ללא טעויות או יהיה חסין מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים.
 2. 26.במקרה שהתכנים ו/או השירותים, ו/או כל חלק מהם, לא יהיו זמינים בשל תקלה או כשל זמניים, לא יינתן החזר כספי והחברה שומרת לעצמה את הזכות להעניק החזרים או זיכויים על פי שיקול דעתה הבלעדי. אם החברה מעניקה החזר או זיכוי, היא אינה מחויבת לעשות כן באופן זהה או דומה גם בעתיד.
 3. 27.החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמלא, להפסיק את שירותי איזה מן האתרים ו/או היישומונים ו/או כל פלטפורמה אחרת המשמשת אותה, כולם או חלקם, באופן זמני ו/או באופן קבוע ו/או לדרוש לגביהם תשלום ו/או לערוך בהם שינויים לרבות שינויים כמות התכנים וסוגי התכנים והיא עשויה להגדיל או להקטין אותם מעת לעת וכן להסיר מהאתרים תכנים ללא שמירתם, וכל זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת או בהסכמת המנוי או צד ג’ כלשהו. מובהר כי מנויים ו/או מנויים שרכשו שירות כלשהו מהחברה, לא יקבלו החזר בעקבות שינויים אלו.
 4. 28.החברה וספקי התוכן פועלים במידת האפשר על מנת שהתכנים יהיו נכונים ומדויקים ככל שניתן, אולם על אף האמור ייתכן ויחול ליקוי ו/או טעות ו/או אי דיוק בתכנים ו/או בדרך העברתם אל המנוי לרבות לצורה, לשלמות, לעדכניות, לדיוק הנתונים, להתאמתם לצרכי ו/או למטרות המנוי בטיבם, אופיים, והיקפם, לליקויים אפשריים, לתוכנו של המידע, לאי התאמת הנתונים שיתקבלו במחשב החברה, לנתונים המתקבלים במחשב המנוי, לאובדן תוכן או כל מידע וכיו”ב.
 5. 29.החברה וספקי התוכן, לרבות נציגיהם, עובדיהם, מנהליהם והפועלים מטעמם, בהווה ובעבר, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למנוי ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש באתרים, לרבות בתכנים, בשירותים ובתוכן הגולשים ו/או הסתמכות עליהם ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת איזה מהשירותים המוצעים באתרים לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת התכנים, בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג’ כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.
 6. 30.האתרים, לרבות התכנים, השירותים ותוכן הגולשים, מוצגים למנויים “as is”. החברה, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמה, בהווה ובעבר אינם אחראים לכל שימוש שהמנוי עושה בהם, בין במישרין בין בעקיפין, ו/או להסתמכות המנוי עליהם. למען הסר ספק מובהר כי פרסומים פיננסיים ו/או עסקיים ו/או כלכליים, ככל שיהיו, אין באמור בהם משום יעוץ ו/או מתן חוות דעת.
 7. 31.האתרים כוללים גם תוכן זר הכולל קישורים שונים למקורות ואתרים אחרים שאינם שייכים או מופעלים על ידי החברה, בין היתר באמצעות פרסומות ותוכן גולשים, פרסומים מאת אתרים, אנשים וגורמים אחרים שאינם האתרים. מובהר כי החברה, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמה, בהווה ובעבר, אינם אחראים בכל צורה שהיא לתוכן זר זה ו/או לכל קישור ו/או פרסום ו/או תוכן שלא פורסם על ידי האתרים, לרבות תכניהם של אתרים אליהם הוצב קישור באיזה מהאתרים. כל שימוש בתוכן זר זה ו/או במידע ממקורות שאינם האתרים ו/או הסתמכות עליו יעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המנוי בלבד.
 8. 32.החברה רשאית לכלול באתרים תכנים מסחריים של צדדים שלישיים, לרבות פרסומות, באנרים, מודעות, מודעות קופצות, וכן תוכן שיווקי שהופק בשיתוף עם ו/או במימון גורם מסחרי והכל תוך סימון מאבחן מתאים ובנפרד מתוכן מערכתי. פרסום התכנים הנ”ל אינו מהווה המלצה או עידוד של החברה לרכוש מוצר או שירות המוצעים בהם. החברה אינה צד לכל עסקה או התקשרות ככל שתתקיים בין המנוי לצד השלישי. המנוי פוטר בזאת את החברה, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמה, בהווה ובעבר, מכל אחריות ו/או חבות הקשורה ו/או המתייחסת לתכנים מסחריים שאינם של החברה עצמה.
 9. 33.במסגרת השימוש באתרים עשוי המנוי להתקשר עם צד שלישי כלשהו, בין היתר, לצורך קבלת שירותים, לרבות שירותים בתשלום. התקשרות זו של המנוי עם אותו צד שלישי, גם במקרה שבו השירות קשור לתכני האתרים, תעשה אך ורק בין המנוי לאותו צד שלישי והחברה לא תהיה צד לה.
 10. 34.החברה לא תישא בכל אחריות בנוגע לפעילות ו/או שירותים שמנוי יקבל מצדדים שלישיים כאמור, או ביחס לכל התקשרות בין מנוי לצד שלישי, גם אם השירות או ההתקשרות נוגעים, במישרין או בעקיפין, לפעילות החברה ו/או האתרים.

קניין רוחני

 1. 35.מלוא הזכויות באתרים, בתכנים, במידע ובשירותים הקשורים לאתרים שייכות לחברה, למעט תכנים או שירותים מאת צדדים שלישיים לגביהם יש לחברה זכויות שימוש. בתוך כך, החברה הנה בעלת זכויות ההפעלה של האתרים, ובעלת מלוא הזכויות בפעילות האתרים, לרבות מאפיינים גרפיים, סגנון עיצובי, פיתוחים, טקסטים, תמונות, צילומים, איורים, וידאו, סרטונים, אנימציה, שמע, הסכת, פורמט, קונספט, סמלילים וסימני מסחר של האתר ו/או אשר מופיעים בו, מאגרי נתונים, מערכות ניהול ופיתוח אתרים, תוכנות, יישומים וקודים של האתרים.
 2. 36.המנוי מתחייב כי הוא לא יפרסם ברבים את התכנים ו/או כל חלק מהם לרבות כל מוצר ו/או פלט של התכנים, אלא בתנאים כמפורט באתרים, בין שהוא מודפס כשרטוט או כדו”ח ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת. כן מתחייב המנוי כי לא ישכפל, יצלם, יעתיק ו/או ידפיס כל מוצר ו/או פלט כאמור לעיל מתוך התכנים או כל חלק מהם לצורך הפצה או פרסום בכל דרך שהיא, וכן כי לא יסייע לאחרים לעשות כן. מובהר כי אין להשתמש בתכנים שבאתרים לצורך יצירת ו/או פרסום לקט, אוסף, תקציר או מאגרי מידע וחדשות.
 3. 37.המנוי מתחייב שלא לבצע כל שינוי בתכנים, לרבות שכתוב, עריכה, עיבוד, תקצור, תרגום, העתקה, אחסון, פרסום, הגבלת או הסרת פרסום של התכנים או חלק מהם, ברשת האינטרנט ו/או בכל מדיה אחרת, קיימת ו/או עתידית, וכן שלא להתיר לאחרים לעשות בהם שימוש, שלא ליצור עבודות נגזרות, ושלא לבצע עסקאות ו/או התקשרויות עם צדדים שלישיים, בתמורה או שלא בתמורה, בתכנים או בחלק מהם.
 4. 38.מובהר כי העתקה ו/או נטילה שיטתית של מודעות מפרסמים באיזה מהאתרים, לצורך פעילות מסחרית ו/או עסקית, או לצורך כל פעילות אחרת שיש בה כדי לפגוע בפעילות החברה, אסורה בהחלט.
 5. 39.חל איסור להציג את התכנים מתוך האתרים, לרבות קטעי וידאו ואודיו, בדרך של מסגור (framing) ו/או בכל דרך או צורה אחרת שאינה קישור ישיר לדף האינטרנט המקורי והשלם של האתר הרלוונטי בו מופיעים התכנים.
 6. 40.חל איסור לבצע קישור לתכנים של אתר או מקור כלשהו המכילים תכנים פוגעניים, פורנוגרפיים, גזעניים, או המעודדים לאלימות ואפליה, או אשר פועלים בניגוד לחוק או מעודדים פעילות שאינה חוקית.
 7. 41.החברה ו/או האתרים רשאים להסיר או לחסום כל קישור לאיזה מהאתרים, לפי שיקול דעתם, ולא תהא למנוי שיצר את הקישור הנ”ל על טענה בקשר לכך.
 8. 42.מובהר כי הפעלת Web crawlers ו/או סריקת, כריית, איסוף, העתקת, אחזור, חילוץ מידע ו/או נתונים מתוך האתרים לכל מטרה שהיא, מסחרית ו/או שאינה מסחרית, לרבות לצורך למידת מכונה ו/או שימוש של מערכות בינה מלאכותית או כל ישות אחרת, ללא הסכמה מראש ובכתב מהחברה, הינה אסורה בהחלט.
 9. 43.המנוי

מתחייב שלא לעשות בעצמו ו/או באמצעות מכונה או ישות אחרת, שימוש כלשהו בנתונים, במידע, בשירותים ובקוד שבאתרים, בקשר עם למידת מכונה ו/או יצירת בסיס נתונים ללמידת מכונה ו/או אימון, דיוק או שיפור מכונה, כחלק מפיתוח של תוכנה ו/או כחלק מפעילות של מערכת בינה מלאכותית, ללא הסכמה מראש ובכתב מהחברה.

 1. 44.המנוי מתחייב שלא למסור קבצי מטמון ו/או קבצי ארכיון של האתרים, המכילים תכנים ו/או נתונים לצורך למידת מכונה ו/או אימון מכונה ו/או יצירת בסיס נתונים ללמידת מכונה, כחלק מפיתוח של תוכנה ו/או כחלק מפעילות של מערכת בינה מלאכותית, ללא הסכמה מראש ובכתב מהחברה.
 2. 45.המנוי מתחייב להימנע לחלוטין מכל ניסיון לחדור למערכות האתרים, להערים, לפצח, לערוך שינויים, להתערב או להנדס אותם לאחור וכן להימנע לחלוטין מכל ניסיון לסרוק ו/או לכרות ו/או לאסוף ו/או להעתיק ו/או לאחזר ו/או לחלץ נתונים או מידע מתוך האתרים, באמצעות שימוש באמצעים אוטומטיים ו/או תוכנות ו/או כלים ו/או בוטים ו/או Web crawlers ו/או רובוטי חיפוש ו/או מכשור כזה או אחר, לרבות באמצעות מערכות בינה מלאכותית או כל ישות אחרת, ללא הסכמה מראש ובכתב מהחברה, בין אם החברה פעלה למנוע זאת באופן יזום ובין אם לאו.
 3. 46.המנוי מתחייב להימנע לחלוטין מכל ניסיון לעקוף או להערים על מערכות האבטחה של האתרים ובכלל זה על חסימות ומגבלות גישה כגון “חומת התשלום”, לרבות באמצעות מערכות בינה מלאכותית או כל ישות אחרת, ובכלל זה להימנע מכל ניסיון למחיקה שיטתית של רישומי הגלישה באתרים ומהתחזות לאתרים או למנויים אחרים.
 4. 47.המנוי מתחייב שלא לבצע פעולה שעלולה לגרום להכבדה בלתי סבירה על מערכות האתרים ו/או לפגוע, לשבש, לשנות, ולנטרל את פעולתן ובכלל זה את האופן שבו מוצגים התכנים והפרסומות באתרים, לרבות באמצעות מערכות בינה מלאכותית או כל ישות אחרת.
 5. 48.כל העתקה, הפצה, משלוח, העמדה לרשות הציבור, שידור או פרסום של תכנים, חומרים או מידע כלשהו המאוחסנים באתרים, שלא הותרו במפורש, אסור, אלא אם ניתנה לכך הסכמת החברה מראש ובכתב. לאישורים לשימוש בחומרי אתר “אול אין”.
 6. 49.
 7. 50.קרדיט ליוצר
 8. 51.במקרה ובפרסום כלשהו באיזה מהאתרים לא ניתן קרדיט ליוצר אשר על פי תקנון זה ו/או על פי חוזה ו/או על פי הדין אמור להינתן ו/או ניתן קרדיט לא נכון ו/או לא מלא וכדומה, על המנוי לפנות אל החברה ללא דיחוי מרגע שנודע לו על כך, כדי לאפשר את תיקון הקרדיט. הסעד הבלעדי, המלא והסופי למנוי במקרה כאמור יהא אך ורק מתן ו/או תיקון הקרדיט בפרסום תוך זמן סביר.

פניות לאתרים

 1. 52.מנוי המבקש לבטל את רישומו לשירות כלשהו הניתן באתרים, או המבקש להפנות תלונה ו/או הערה ו/או שאלה כלשהי, יעשה זאת בפניה ברורה במסגרת הודעת דוא”ל אל שירות הלקוחות או תמיכה לתכנית לכתובת המייל הבאה:

[email protected]

על המנוי הפונה לציין את שמו המלא, מספר טלפון וכתובת דואר ברורה ליצירת קשר עמו, וכל פרט רלוונטי אחר לצורך בירור פנייתו.

 1. 53.במקרה שבו מדובר בשירות בתשלום מתבקש המנוי לפעול בהתאם לתנאי סיום מינוי כמפורט לעיל בתקנון זה.
 2. 54.במקרה שבו מדובר בפנייה הנוגעת לשירות או תשלום הנגבה על ידי גורם שאינו החברה, אזי על המנוי לפנות ישירות אל אותו גורם, ולא אל החברה או אל אתריה.
 3. 55.החברה עושה מאמץ לאתר זהותו של כל יוצר אשר נעשה בפרסום העיתונאי שימוש בצילום/סרטון שצילם (בין היתר בהתאם להוראות סעיפים 27א ו/או 50(א1) לחוק זכות יוצרים), אך לא תמיד הדבר ניתן לאיתור במאמץ סביר. ליוצר כאמור שמורה הזכות לפנות אל חברת אול אין כדי ליידעה בדבר היותו היוצר המקורי שלתנאים נוספים
 4. 56.חברת אול אין שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש בכל אחד מאתרים מזמן לזמן, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. כל שינוי כאמור יחייב את המנויים מרגע פרסומם של תנאי השימוש המעודכנים באתר הרלוונטי. המנו מודע לכך שהוראות התקנון תתעדכנה מעת לעת, ותחייבנה אותו מרגע עדכונן. המנוי מתחייב לקרוא את התקנון מעת לעת ולפעול על פיו.
 5. 57.מקום השיפוט הבלעדי בכל ענין ומחלוקת בכל הנוגע לתכנים, לפרסומים ו/או לשימוש באתרים ו/או ביישומונים, לרבות בשירותים הניתנים בקשר עם האתרים, יהיה בית המשפט המוסמך בתל-אביב, אשר ידון בענין בהתאם לדיני מדינת ישראל. המנוי מסכים לכך כי לא תהא תחולה להוראות ו/או לכללי ברירת דין בינלאומיים, ולכן, בכל מקרה, לא יתקיים דיון שיפוטי מחוץ לגבולות מדינת ישראל.
 6. 58.בהתאם לסעיף 19 לחוק ההתיישנות, התשי”ח-1958, וכחוזה נפרד בכתב, מוסכם בזאת על תקופת התיישנות מוסכמת של 6 (שישה) חודשים ממועד ביצוע הפרסום או האירוע נשוא פניית המנוי, כמועד סופי שבו יוכל המנו להפנות אל חברת אול אין כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה. במקרה של פרסום חוזר ונשנה, יתחיל מועד תקופת ההתיישנות ממועד הפרסום המקורי. המנוי מתחייב שלא להפנות אל חברת אול אין כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לאחר תקופת ההתיישנות המוסכמת. פעולה של המנו בניגוד להתחייבותו ו/או התייחסות של חברת אול אין לפעולתו של המנוי, ככל שיהיו, לא יהא בהם כדי לגרוע מטענת ההתיישנות של חברת אול אין. מוסכם, כי הוראת סעיף זה תגבר על כל הוראת דין אחרת.
 7. 59.המנוי מסכים כי אין לפרש את הניסוחים בתקנון זה באופן מצמצם כנגד חברת אול אין, וזאת בין היתר לנוכח השינויים התכופים בתחום האינטרנט והסתמכות חברת אול אין על תקנון זה. כל זכות שלא הוקנתה במפורש למנוי שמורה לחברה.
 8. 60.אם ייקבע כי סעיף כלשהו בתקנון הינו נטול תוקף משפטי ו/או לא ניתן לאכיפה, יש לראות את הסעיף כאילו הוחלף בסעיף חוקי ואכיף, שתוכנו הינו הקרוב ביותר לכוונת הסעיף המקורי, וזאת ללא השפעה על תחולתן המחייבת והאכיפה של יתר סעיפי התקנון.
 9. 61.כל ויתור, דחיה, ארכה או הקלה מצד חברת אול אין כלפי המנוי לא יהוו תקדים, לא יפעלו לחובת חברת אול אין ולא ייחשבו כויתור על זכויותיה על פי התקנון, למעט במקרה של ויתור מפורש, המתייחס ספציפית, בכתב, להוראות התקנון.
 10. 62.תקנון זה יחול לטובת חברת אול אין והפועלים מטעמה ו/או עבורה. חברת אול אין רשאית להעביר ו/או להסב את תקנון זה, ו/או הזכויות ו/או החובות הכלולות ו/או הנובעות ממנו, באופן מלא או חלקי, ליחיד, תאגיד או כל גוף משפטי חוקי, לרבות חברת אם, חברת בת, חברה קשורה, על דרך של העברה, מכירה, הקניה, מיזוג, פיצול, איחוד ועוד, ללא צורך בהודעה מוקדמת או בהסכמת המנוי. .
 11. 63.השימוש באתרים כפוף ומותנה בהסכמת המנוי לאמור בתקנון זה. השימוש באתרים מעיד על הסכמת המנוי לתנאים אלה. המנוי מצהיר בזאת כי תנאי השימוש באתרים ידועים לו וכי הוא מתחייב לפעול על פיהם.
 12. 64.תנאי השימוש באתרים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים לגברים ולנשים כאחד.
 13. 65.מובהר בזאת, כי רק האמור בתקנון זה יחייב את חברת אול אין .

חפשו תכניות או פרקים

תנאי שימוש ומדיניות רכישה

הפודקסטים שלנו
מי אנחנו
דילוג לתוכן